Publisert:

Frist er satt til:

1. januar 1970

Lars Hilles gate 29 (Nedre Nygård, deler av kvartal 16c)

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for «Bergenhus, gnr. 164, bnr. 948 mfl., nedre Nygård, deler av kvartal 16c». Planarbeidet innebærer reguleringsendring av planid:8200000 BERGENHUS. GNR. 164, NEDRE NYGÅRD NORD.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Lars Hilles gate Eiendom as er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet i samarbeid med Lund & partnere arkitekter as.

Planområdet:
Planområdet ligger ved bybanestoppet Nygård i Bergen sentrum.

Planen grenser til næringsbebyggelse i øst, og i vest til nærings- og boligbebyggelse. I sør grenser planen til krysset med bybanestoppet Nygård og i nord ubebygd areal med boliger ca. 60 meter nord for dette. Det ubebygde arealet benyttes hovedsakelig til parkering. Veiareal er tatt med for å sikre tilkomst for varelevering og adkomst til planområdet. Planområdet er på ca. 4,6 daa. Planavgrensningen er satt i samarbeid med Bergen kommune og har til hensikt å få en helhetlig god løsning for gang og sykkeltrafikk gjennom området. Planområdet er regulert til forretning/kontor i gjeldende plan for området, planid: 8200000, og er i kommuneplanen avsatt til blandet sentrumsområde.

Planen sitt formål:
Planens formål er å regulere fra dagens bruk som er forretning/kontor til forretning/kontor/ tjenesteyting og bolig. I tillegg har planen til hensikt å regulere for fire nye etasjer på eksisterende bygg.

Det har vært dialog med Hordaland Fylkeskommune i forbindelse med en fredningssak for bygget. Denne saken er avsluttet og fredning er ikke lenger aktuelt. Byantikvaren i Bergen følger fylkeskommunens anbefaling. Uttrykket i eksisterende bygg er tenkt videreført.

Illustrasjoner av de arkitektoniske løsningene kan sees i menyen til høyre.

Planlagte tiltak utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 11.03.2016

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

1. januar 1970
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Lambhusbegen

Frist:

16. januar 2023

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, […]
Planavgrensing -Sande, Gulen

Frist:

31. desember 2022

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering […]
Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

Frist:

24. mars 2023

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd, varslar vi om endring […]
Plankart Eidsøyra

Frist:

7. januar 2022

Eidsøyra

Endring av gjeldande reguleringsplan for Eidsøyra etter forenkla prosess. Reguleringsplan Ein reguleringsplan består av arealplankart […]