Krokåshaugane

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Krokåshaugane, gnr. 14, bnr. 11, m fl. Askøy kommune.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Backer bolig as er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet er på 59,8 daa og ligger plassert på Krokåshaugane sør for Juvik. Planområdet er avgrenset av vegbro over Juvikflaten i øst, boligområdet ved Ospedalen i nord og grønne areal mot Krokåsvegen i sør og vest. Planområdet er i dag delvis utbygd med småbruk og veg.

Dagens planstatus for området:
Planområdet er regulert til boligområde i kommuneplanens arealdel. Planområdet omfatter også utvidelse av veg som i dag ligger som LNFR område.

Planen sitt formål:
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbygging samt utvidelse av veg knyttet til dette. Utvidelse av vegen vil ikke omfatte alt arealet som plangrensen viser.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende prosessen. Innspill eller merknader som angår løsninger eller gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Askøy kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt Askøy kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 29. juli 2013.

Videre saksgang:
Etter meldingsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Askøy kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler