Publisert:

Helgeseter boligtun

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for, Fana, gnr. 7 bnr. 15 m fl., Helgeseter boligtun, Bergen kommune.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Stiftelsen Helgeseter er tiltakshaver.
Ard arealplan as i samarbeid med b+b arkitekter as er konsulenter for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet er på ca. 24 daa og ligger ved Helgeseter i Øvre Sædal. Arealet er avgrenset av jordbruksareal i vest, eksiterende boligområder og gangveg i sør og øst, samt naturområder mot nord. Planområdet består i dag av naturområder, spredte boliger og fritidsboliger.

Dagens planstatus for området:
Planområdet er regulert i gjeldende områdeplan «Fana. del av gnr 7 og 10, Øvre Sædal» planid 16870000 vedtatt 20.06.2005. Arealene er i denne planen regulert til boliger og friluftsområde. I kommuneplanen er arealene avsatt til bebyggelse og grønnstruktur.

Planen sitt formål:
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boliger med tilhørende teknisk infrastruktur. Boligene planlegges som seniorboliger i tun bebyggelse i småhusskala, og skal ha en nær tilknytning til Helgeseter. Planen legger opp til at deler av friluftsområdet omreguleres til boligformål. Det er derfor før oppstart gjort en vurdering planen i forhold til forskrift om konsekvensutredning. KU-vurderingen og fagetaten i Bergen kommune sitt notat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig i margen til høyre.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende prosessen. Innspill eller merknader som angår løsninger eller gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 6. juni 2014.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Lambhusbegen

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, Gbnr 150/214 m.fl. – Skoge, Øygarden kommune. PlanID: 20220012.

Utviding av planområde for Stølsmarka

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det varsla om utvida plangrense for Stølsmarka, gnr. 137, bnr. 693, mfl. i Alver kommune […]

Plankart Eidsøyra

Eidsøyra

Endring av gjeldande reguleringsplan for Eidsøyra etter forenkla prosess. Reguleringsplan Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande reguleringsføresegn og planskildring som angjer bruk, vern og […]

Planavgrensing -Sande, Gulen

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering for Indrevika Feriesenter, gnr. 79, bnr. 3, 5, 19 og […]


Publisert