Publisert:

Halsvik, Gulen industriområde hamn, Sløvåg

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast oppstart av planarbeid for reguleringsplan av Halsvik, Gulen industriområde hamn, Sløvåg sør gnr. 63, bnr. 1,15 m. fl., planid: 2013003, Gulen kommune. Planarbeidet har vist at det er naudsynt å utvide og endre plangrensa.Reguleringsplan:
Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgjevnader. Ein reguleringsplan fastset framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyret sitt vedtak bindande for nye tiltak eller utviding av eksisterande tiltak.

Tiltakshavar og konsulent:
Wergeland Holding AS er tiltakshavar.
Ard arealplan as er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planen vart tidlegare varsla 17.04.2013. På grunn av utviding av plangrensene, vert oppstart av planarbeid no varsla på nytt. Planområdet ligg i Sløvåg, aust for Sløvågen og sør for fylkesveg 57 – Gulafjordvegen mot Halsvika. Planområdet er på 1324 daa. Området er ser sett av til næring i kommunedelplan for Steine-Sløvåg-Skipavik med planid 2010001. Mindre deler av planområdet ligg innanfor reguleringsplanane Halsvik Spolebase Industriområde, gbnr, 63/1 med planid 2013001 og Råolje og pet.term. inudstriomr. – G.I.H. med planid 2013001. Sjå utviding i vedlagte kart.

Planen sitt formål:
Planarbeidet har til hensikt å detaljregulere området med mellom anna næringsbygg for ei vidare utviking av område for industri på Sløvåg – Halsvik.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medverknad i den komande planprosessen. Innspel eller merknader som angår planens løysingar eller som gjeld særlege behov kan sendes skriftleg eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av merknader til Gulen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og andre innspel vil bli sendt til Gulen kommune saman med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader etter utvidinga er satt til 14. april 2017, som er 4 veker etter varsling. Dette er etter avtale med Gulen kommune.

Vidare saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan verte utarbeidd. Forslaget vert deretter sendt Gulen kommune for sakshandsaming. Etter fyrste gangs handsaming vert planen lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker. Det vil då verte mogleg og kome med merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

Tilsvarande

Utvidet planavgrensning_Lygra

Utvidelse av Detaljregulering for Lygren Indre

BEGRENSET VARSLING Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i januar 2022 for Lygren indre. Planarbeidet ble varsla i tråd med plan- og bygningsloven […]

Plankart Eidsøyra

Eidsøyra

Endring av gjeldande reguleringsplan for Eidsøyra etter forenkla prosess. Reguleringsplan Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande reguleringsføresegn og planskildring som angjer bruk, vern og […]

Varselkart Børøy

Børøy

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for Børøy […]

Utviding av planområde for Stølsmarka

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det varsla om utvida plangrense for Stølsmarka, gnr. 137, bnr. 693, mfl. i Alver kommune […]