Halsvik, Gulen industriområde hamn, Sløvåg

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast oppstart av planarbeid for reguleringsplan av Halsvik, Gulen industriområde hamn, Sløvåg sør gnr. 63, bnr. 1,15 m. fl., planid: 2013003, Gulen kommune. Planarbeidet har vist at det er naudsynt å utvide og endre plangrensa.

Kart og tilleggsfiler