Publisert:

Frist er satt til:

28. november 2020

Feiring vgs.

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Feiring vgs. gnr. 232 bnr. 62 mfl. – Årnes i Eidsvoll kommune. Det varsles samtidig om at det i henhold til plan- og bygningslovens §17-4 vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet, jf. Prinsippsak vedrørende utbyggingsavtaler i Eidsvoll kommune (19.10.2006), samt at det vurderes felles behandling av plan og byggesak, jf. § 12-15.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Feiring videregående skole er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger like sørøst for Feiring ved Årnesvegen like ved Mjøsa. Bygningsmassen i planområdet huset tidligere Feiringklinikken, et spesialsykehus for hjertesyke. Denne klinikken er flyttet og bygningsmassen er nå i bruk som videregående skole. Planområdet er i dag uregulert og er i kommuneplanen i hovedsak avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Mindre deler av planområdet er avsatt til LNFR.

Planområdet er på ca. 60,9 daa.

Planen sitt formål:
Formålet med reguleringsplanen er å få laget en plan som samsvarer med dagens bruk som videregående skolen. Bygningsmassen er tenkt beholdt som den er og det er i hovedsak innvendig det vil bli gjort endringer for å tilpasse bygningsmassen til dagens bruk. Skolen er en privat videregående skole for ungdom med behov for tilrettelagt opplæring. Det legges opp til at elevene skal bo på skolen. Årnesvegen med tilgrensende areal er tatt med i planområdet slik at man får sikret at det blir satt av tilstrekkelig med areal for å kunne legge til rette for fortau langs Årnesvegen.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Mer informasjon kan leses på nettsiden til www.ardarealplan.no. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Eidsvoll kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Eidsvoll kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 28. november 2020.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Eidsvoll kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

28. november 2020
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varselkart Børøy

Frist:

22. februar 2022

Børøy

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert […]
Lambhusbegen

Frist:

16. januar 2023

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, […]
Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

Frist:

24. mars 2023

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd, varslar vi om endring […]
Skautakleiv

Frist:

28. mars 2023

Varsel om oppstart av Skautakleiva- Klokkarvik

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av detaljregulering for […]

Publisert