Fageråsen 15

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) § 12-8 varsles det at det skal settes i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Årstad, gnr. 160 bnr. 565 mfl. Fageråsen i Bergen kommune.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planforslag som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyret sitt vedtak bindende for nye tiltak eller utviding av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver:
Fageråsen 15 AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger mellom Sletten senter og Wergeland i Bergen og omfatter Fageråsen 15 – gnr. 160, bnr. 565. Utover denne tomten er noe veiareal inkludert i planområdet. Dette for å sikre fri sikt ved adkomsten til tomten. Planarbeidets geografiske avgrensing er vist i kartet vedlagt.

Dagens planstatus for området:
Planområdet ligger som byggeområde i kommuneplanens arealdel. I kommunedelplanen for Landås er planområdet avsatt til boligområde.

Planens formål:
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av boliger med tilhørende tiltak.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for tiltaket.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon: Ard arealplan, tlf. 55 31 95 00.

Merknader til oppstartmeldingen:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig til:

Ard arealplan
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 14. mai 2013.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet. Deretter blir det sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler