Publisert:

Dortledhaugen

Mindre reguleringsendring av planid. 8270000 Ytrebygda. Gnr. 39 bnr. 3, 27 m. fl., Steinsvik

På vegne av Dortledhaugen 38 AS vil Ard arealplan as sende inn søknad om mindre reguleringsendring av deler av planid: 8270000 Ytrebygda. Gnr. 39 bnr. 3, 27 m. fl., Steinsvik, med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-14.

Bakgrunn for ønske om mindre endring av gjeldende reguleringsplan:

De aktuelle tomtene som den mindre endringen omfatter er 39/61 og 39/75. Det er hovedsakelig innenfor 39/75 man ønsker å gjøre en endring. Denne tomten er så å si ubebygd og inneholder bare en garasje. Det ønskes nå å etablere en tomannsbolig her på 2 etasjer. Den mindre endringen er i tråd med kommuneplanens arealdel hvor området er avsatt til bebyggelse og anlegg.

Beskrivelse av den mindre endringen:

  • Øke utnyttelsen fra TU 15% til BRA 60%.
  • Oppheve begrensningen om at grunnflaten til bygningen(e) maksimalt kan oppta 25 % av tomtens nettoareal.
  • Oppheve kravet om at bygninger skal ha sal- eller valmtak.
  • Åpne for at bolighus kan oppføres i mer enn 1 etasje.

Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i denne planprosessen.  Frist for å gi merknader til forslaget er satt til: 04.06.2014.

Merknaden skal sendes til Ard arealplan as, Domkirkegaten 3, 5017 Bergen, eller til e-post:

Tilsvarande

Forslag utvidet varselkart RAN seglbåthamn

RAN seglbåthamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR  REGULERINGSPLAN RAN SEGLBÅTHAMN I medhald av plan og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det med dette varsla om detaljregulering for […]

Planavgrensning Nilsvikhaugane aust

Nilsvikhaugane aust

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for Nilsvikhaugane […]

Planavgrensing -Sande, Gulen

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering for Indrevika Feriesenter, gnr. 79, bnr. 3, 5, 19 og […]

Utviding av planområde for Stølsmarka

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det varsla om utvida plangrense for Stølsmarka, gnr. 137, bnr. 693, mfl. i Alver kommune […]