Damsgårdssundet

I samsvar med plan– og bygningsloven (pbl) §12-14, varsles det på vegne av tiltakshaver BOB Eiendomsutvikling as at det vil sendes søknad til Bergen kommune om reguleringsendring eller mindre endring, av reguleringsplanen for ÅRSTAD/ BERGENHUS, GNR.158, BNR. 74 MFL. DAMSGÅRDSSUNDET SØR med planID: 60920000, godkjent 30.05.11 (heretter omtalt som DAMSGÅRDSSUNDET SØR), og reguleringsplanen ÅRSTAD. GNR 158 BNR 77-86, 88, 89, 91 OG 92, DAMSGÅRDSVEIEN 85-97 med planID: 17150000, godkjent 15.10.07 (heretter omtalt som DAMSGÅRDSSUNDET NORD). 

Planområdet er på ca. 107 daa og ligger mellom Michael Krohns gate og Damsgårdssundet, i Årstad bydel. Planområdet omfatter og følger avgrensingen til reguleringsplanene for DAMSGÅRDSSUNDET SØR OG NORD.

Formålet med endringen er å få endret/redusert parkeringsdekningen for de to reguleringsplanene fra 1-1,2 parkeringsplasser per 100 m2 til 0,6 -1,2 parkeringsplasser per 100 mfor bolig. For alle andre formål blir parkeringsdekningene som opprinnelig. I tillegg ønsker en å tilrettelegge for bedre sykkelparkering, bildeling og ladepunkt for el-bil.

Det er kun bestemmelser om parkering som ønskes endret. Plankartene endres ikke.

Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

eller e-post til post@ardarealplan.no

Frist for merknader er satt til 30.07.16

Skriv ut