Publisert:

Frist er satt til:

1. januar 1970

Bergveien bolig

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fyllingsdalen, Gnr. 19, Bnr. 50 m.fl., Bergveien. Bolig, i Bergen kommune.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyret sitt vedtak bindende for nye tiltak eller utviding av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Nina Britt Husebø og Geir Husebø er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet, i samarbeid med arkitekt Rolv Eide as.

Planområdet:
Planområdet er på ca. 3 daa og ligger på Kråkenes, Fyllingsdalen. Området er i hovedsak uregulert, men en mindre del inngår i reguleringsplan for rundkjøring, Fyllingsdalen, Gnr. 19 Bnr. 3, 331 m.fl., FV 287, Øvre Kråkenes (planID 62050000) fra 2014. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til bebyggelse og anlegg.

Planområdet inngår i Kulturminnegrunnlag for Kråkenes sone 5, og består av en enebolig. Eneboligen er ikke tegnet av Frederik Konow Lund. For å nå området tar en av fra E39 Fritz C. Riebers veg og kjører omtrent 800 meter sørover på Fylkesvei 556 Straumeveien, her tar man av og følger Fylkesvei 287 Øvre Kråkenes ca. 500m.

Planen sitt formål:
Hensikten med planen er å legge til rette for frittliggende boligbebyggelse med 4-6 enheter tilpasset området. Tilkomst vil være fra Bergveien som er en kommunal vei.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokument, merknader og andre innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 30. april 2016.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før den videre politiske behandlingen.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

1. januar 1970
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varslingskart Akkjerhaugen

Frist:

12. mai 2022

Akkjerhaugen

NY VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 […]

Frist:

11. august 2023

Utviding av planområde for Stølsmarka

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det varsla om utvida plangrense […]
Varselkart Bjørnsons gate, næringsbygg

Frist:

20. desember 2021

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, […]
Hva viser kartet?

Frist:

26. januar 2024

Detaljregulering for Haugaseto, Øygarden kommune

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det med dette sendt ut […]