Alvervegen 10, Lindås kommune

I medhald av plan og bygningslova § 12-8 (oppstart av reguleringsplanarbeid) vert det med dette varslaat privat tiltakshavar skal setje i gong arbeid med å utarbeide detaljreguleringsplan for gnr. 137/ bnr. 109 m. fl., Alvervegen 10, Lindås kommune.

Med privat reguleringsplan meiner ein:
I medhald av plan og bygningslova § 12-8 (oppstart av reguleringsplanarbeid) vert det med dette varslaat privat tiltakshavar skal setje i gong arbeid med å utarbeide detaljreguleringsplan for gnr. 137/ bnr. 109 m. fl., Alvervegen 10, Lindås kommune.

Tiltakshavar:
Hordaland byggutvikling AS er tiltakshavar.
Plan Vest Bergen As er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet er om lag 4 daa og ligg mellom Alverflaten og Alvervegen i Lindås kommune.

Planen sitt føremål:
Området er i kommunedelplan for Knarvik – Alversund 2007 – 2019 regulert som «noverande/regulert bustadområde».

Planarbeidet har til hensikt å detaljregulere området til bustader.

Verknad av planen:
Reguleringsplanen vil leggje rammene for gjennomføring av tiltaket.

Informasjon og medverknad:
For nærmare informasjon: Plan Vest Bergen As, tlf. 55 31 95 00.

Merknader til oppstartmeldinga:
Me inviterer til samarbeid og medverknad i den kommande planprosessen. Innspel eller merknadar som angår løysingar eller gjeld særlege behov kan sendast skriftleg til:

Ard arealplan.no
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
post@ardarealplan.no

Det er ikkje naudsynt å senda kopi av merknadar til Lindås kommune. Alle mottekne dokument, merknadar og liknande vert sendt kommunensaman med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 14. sep. 2012.

Vidare saksgong:
Etter meldingsfristen vil sjølve planforslaget verte utarbeida, og deretter sendt til Lindås kommune for sakshandsaming.

Etter første gangs sakshandsamningvert planen sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil dåverte mogleg å komme med merknadar til planforslaget før vidare politisk handsaming.

Skriv ut