Publisert:

Ågotnes, Maggevarden II

Mindre reguleringsendring av planID 19930003 Maggevarden IIPå vegne av Foldnes Utbygging AS vil Ard arealplan as sende inn søknad om mindre reguleringsendring av deler av planid: 19930003 Maggevarden II, med heimel i plan og bygningslova § 12-14. Endringane Foldnes Utbygging AS ynskjer å gjere omfattar hovudsakleg å auke utnyttinga innanfor 27/48.

Skildring av prosjektet:
Den delen av reguleringsplanen som det no ønskjast å gjere endringar på inneheld i dag ein einebustad. Ved å foreta ei mindre endring av eksisterande reguleringsplan ønskjer ein å auke utnyttinga innanfor det aktuelle området ved å rive eksisterande bustad for å kunne leggje til rette for opparbeiding av 4 tomannsbustader.

Endringar i forhold til eksisterande reguleringsplan:

  • Utnyttingsgraden er auka frå 35 % – 40 % BYA.
  • Privat uteoppholdsareal er endra frå 300 m2 til 100 m2 per eining.
  • Tilkomstvegane f_SV1 og f_SV2 er lagt til.
  • Lagt til rekkefølgekrav som sikrar opparbeiding av regulert tilkomstveg ved utarbeiding av planendringa.

Vi inviterer til samarbeid og medverknad i denne planprosessen. Frist for å gje merknadar til forslaget er sett til: 28.05.2014.

Merknaden skal sendast til Ard arealplan as, Domkirkegaten 3, 5017 Bergen, eller e-post: post@ardarealplan.no

Tilsvarande

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering for Indrevika Feriesenter, gnr. 79, bnr. 3, 5, 19 og […]

Nilsvikhaugane aust

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for Nilsvikhaugane […]

Børøy

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for Børøy […]

Eidsøyra

Endring av gjeldande reguleringsplan for Eidsøyra etter forenkla prosess. Reguleringsplan Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande reguleringsføresegn og planskildring som angjer bruk, vern og […]