Publisert:

Frist er satt til:

1. januar 1970

Ågotnes, Maggevarden II

Mindre reguleringsendring av planID 19930003 Maggevarden IIPå vegne av Foldnes Utbygging AS vil Ard arealplan as sende inn søknad om mindre reguleringsendring av deler av planid: 19930003 Maggevarden II, med heimel i plan og bygningslova § 12-14. Endringane Foldnes Utbygging AS ynskjer å gjere omfattar hovudsakleg å auke utnyttinga innanfor 27/48.

Skildring av prosjektet:
Den delen av reguleringsplanen som det no ønskjast å gjere endringar på inneheld i dag ein einebustad. Ved å foreta ei mindre endring av eksisterande reguleringsplan ønskjer ein å auke utnyttinga innanfor det aktuelle området ved å rive eksisterande bustad for å kunne leggje til rette for opparbeiding av 4 tomannsbustader.

Endringar i forhold til eksisterande reguleringsplan:

  • Utnyttingsgraden er auka frå 35 % – 40 % BYA.
  • Privat uteoppholdsareal er endra frå 300 m2 til 100 m2 per eining.
  • Tilkomstvegane f_SV1 og f_SV2 er lagt til.
  • Lagt til rekkefølgekrav som sikrar opparbeiding av regulert tilkomstveg ved utarbeiding av planendringa.

Vi inviterer til samarbeid og medverknad i denne planprosessen. Frist for å gje merknadar til forslaget er sett til: 28.05.2014.

Merknaden skal sendast til Ard arealplan as, Domkirkegaten 3, 5017 Bergen, eller e-post:

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

1. januar 1970
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Frist:

27. august 2023

Rollandslia bofellesskap, Bergen kommune

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Åsane, Gnr. […]
Forslag utvidet varselkart RAN seglbåthamn

Frist:

1. januar 1970

RAN seglbåthamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR  REGULERINGSPLAN RAN SEGLBÅTHAMN I medhald av plan og bygningslova (pbl.) […]
Planavgrensing -Sande, Gulen

Frist:

31. desember 2022

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering […]
Varslingskart Akkjerhaugen

Frist:

12. mai 2022

Akkjerhaugen

NY VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 […]