Publisert:

Fosslid bustad

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Fosslid bustad gnr. 137, bnr. 200, m.fl., i Osterøy kommune (PlanID 12532016006).Reguleringsplan:
Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgjevnader. Ein reguleringsplan fastset framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyret sitt vedtak bindande for nye tiltak eller utviding av eksisterande tiltak.

Tiltakshavar og konsulent:
Cruse AS er tiltakshavar. Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Planområde:
Planområde ligg på vestsida av Osterøy like ved Valestrandfossen sentrum. Planområde ligg vestvendt inst i Valestrandsvågen, i eit etablert bustadområde som hovudsakleg består av einebustader samt nokre fleirmannsbustader. Aust for planområde ligg eit smalt skogsbelte. Det er om lag 7,5 km til kommunesenteret Lonevåg.

Området er i kommuneplanen 2011-2023 sett av til bustadområde. Overordna plan er Områderegulering for Valestrand sentrum (planid 2011003) som vart vedteken lagt ut til 3.gangs høyring og offentleg ettersyn i heradsstyret 29.03.17. Planavgrensinga er sett i tråd med område B12 avsett i områdeplanen.

Planarbeidet sitt formål:
Hensikta med planarbeidet er å legge til rette for eit leilegheitsbygg inkludert tilkomst og infrastruktur. Førebels vurdering tilseier ei blokk med om lag ni bueiningar over tre etasjar, med garasje i underetasje.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medverknad i den komande planprosessen. Innspel eller merknader som angår planens løysingar eller som gjeld særlege behov kan sendast skriftleg eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av merknader til Osterøy kommune. Alle mottatte dokument, merknader og andre innspel vil verte sendt Osterøy kommune saman med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 26. juni 2017.

Vidare saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan verte utarbeidd. Forslaget vert deretter sendt Osterøy kommune for sakshandsaming. Etter fyrste gangs handsaming vert planen lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker. Det vil da verte mogleg å kome med merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

Tilsvarande

Lonaneset bustad

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering for Lonaneset bustad – Lonevåg, gbnr. 13/157, 13/158, 13/159 m.fl., […]

Varslingskart Tellnes næringspark

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av Detaljregulering for Tellnes næringspark- Gbnr. 53/109 m.fl. […]

Rollandslia bofellesskap, Bergen kommune

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Åsane, Gnr. 208, Bnr. 216, Rollandslia, bofellesskap, Reguleringsplan i Bergen kommune. PlanID: […]

Varselkart Bjørnsons gate, næringsbygg

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, gnr. 162, bnr. 555 m.fl., Bjørnsons gate, næringsbygg i Bergen […]


Publisert