Osterøy kommune

Lonaneset bustad

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering for Lonaneset bustad – Lonevåg, gbnr. 13/157, 13/158, 13/159 m.fl., Osterøy kommune. PlanID: 46302016003 og saksnummer 15/2531. Det sendast ut ei avgrensa varsling til dei som vert råka av utvidinga. ReguleringsplanEin reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring…

Varselkart Øvre Klubbelia

Øvre Klubbelia

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLANARBEIDI medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Øvre Klubbelia, gnr. 5 bnr. 1 mfl. – Hauge, i Osterøy kommune. ReguleringsplanEin reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring som angir bruk, vern og utforming av…

Fotomontasje (3D pro) Fosslia

Fosslia

Detaljregulerinsplan for Fosslia bustad vart vedteken i Heradsstyret i Osterøy kommune den 20.02.2019.

Planavgrensning Lonaneset

Lonaneset

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Lonaneset, bustad, gnr. 13 bnr. 157,158,159,241 m. fl. – Lonevåg, i Osterøy kommune. Reguleringsplan: Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring som angir bruk, vern og utforming av areal og…

Fosslid bustad

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Fosslid bustad gnr. 137, bnr. 200, m.fl., i Osterøy kommune (PlanID 12532016006).

Espevoll næringsområde

Områdereguleringsplan for Espevoll næringsområde, Osterøy kommune