Grønamyrsvegen S-C-1

Detaljreguleringa for Grønamyrsvegen S-C-1 vart vedteken i Fjell kommunestyre 21.03.2019.

Planforslaget er utarbeidd for Industribygg AS av Ard arealplan as i samarbeid med arkitekt Christopher McConnachie.

Planområdet er på om lag 25 dekar og ligg sentralt på Straume, aust for Grønamyrsvegen og Sartor senter. Intensjonen med planforslaget er å skapa eit attraktivt område med blanda funksjoner, og eit viktig bidrag i vidareutviklinga av regionssentret Straume. Planforslaget legg til rette for konsentrert bustadbygging i form av blokker, næringsareal og det offentlege torget Grønaplassen.

Skriv ut