Fosslia

Detaljregulerinsplan for Fosslia bustad vart vedteken i Heradsstyret i Osterøy kommune den 20.02.2019.

Reguleringsplanen er utarbeidd av Ard arealplan på oppdrag fra Cruse AS.

Reguleringsplanen legg til rette for å utvikle eigedom gbnr. 137/200 med eit leilegheitsbygg over tre etasjar, og med ni bueiningar. Planområdet ligg i eit etablert bustadområde i tilknyting til eksisterande vegsystem og med busshaldeplass i nærleiken. Ulike handels- og servicetilbod finn ein i Valestrand sentrum om lag 300 meter unna. Området ligg vestvendt med gunstige solforhold og med utsikt ut i Valestrandsvågen.

Planlagt bygg er plassert ned i terrenget for å unngå å verte ruvande for bustadene i nærleiken. Avfallshandtering for planområdet løysast med ei framtidsretta nedgravd løysing. Ein ser for seg at denne løysinga, dersom ønskeleg, også kan nyttast av andre bustader i nærområdet.

Skriv ut