Publisert:

Ture Nermans vei 75

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Ture Nermans vei 75, gnr. 22 bnr. 36 m. fl. Fyllingsdalen i Bergen kommune.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Montasje Kompagniet as er tiltakshaver.
Ard arealplan as i samarbeid med O. L. Tvilde er konsulenter for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger i Fyllingsdalen bydel i et område som i store trekk er utbygd med blokker og eneboliger.  Innenfor planområdet ligger det en villa. Planområdet er på 11,9 daa og er vist på vedlagt kart. Planområdet grenser mot boliger i alle retninger. I sør grenser planområdet i tillegg til Ture Nermans vei.

Dagens planstatus for området:
Planområdet ligger som byggeområde i kommuneplanens arealdel. I tillegg er planområdet regulert i reguleringsplan Fyllingsdalen boligfelt V med planid: 11320000 fra 1964. Her er deler av området satt av til grønt område. Deler av planområdet i vest er regulert til eneboliger i reguleringsplan Fyllingsdalen boligfelt V godkjent i 1973 i mindre vesentlig reguleringsendring med planid: 11320001. To av tomtene sør i dette planområdet er fremdeles ikke bebygd.

Reguleringsplanen sitt formål:
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for blokkbebyggelse med 20 – 25 enheter, og to eneboligtomter. Villaen innenfor planområdet videreføres som i dag, men tomten skal gi rom for to eneboliger i tillegg.  Blokkbebyggelse reguleres på den østlige delen av tomten.

Merknader til oppstartsmeldingen:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig til:

Ard arealplan as
Domkirkegaten 3
5017 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 15. juni 2013.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet. Deretter blir det sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Fjellanger næringspark plankart kunngjering

Fjellanger næringspark, Alver kommune

I samsvar med plan og bygningslova (§12-8) varslast det oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellanger næringspark, gbnr. 104/55 i Alver kommune. Nasjonal arealplan ID er 46312022004. […]

Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av Detaljregulering for Austmarka Sør- Solstrand – Gnr. […]

Planavgrensing -Sande, Gulen

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering for Indrevika Feriesenter, gnr. 79, bnr. 3, 5, 19 og […]

Utviding av planområde for Stølsmarka

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det varsla om utvida plangrense for Stølsmarka, gnr. 137, bnr. 693, mfl. i Alver kommune […]