Publisert:

Heiane 25 og 27

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEIDI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Åsane, Heiane 25 og 27, gnr. 191 bnr. 19, 20 m. fl., Bergen kommune.

Reguleringsplan

En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende bestemmelser og beskrivelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent

Heiane 25 – 27 AS er tiltakshaver.

Forum Arkitekter AS og Ard arealplan as er konsulenter for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet

Planområdet ligger i Åsane i Bergen og omfatter Heiane 25 og 27, gnr. 191/ bnr. 19, 20 m. fl. Planområdet er vist i kartet.

Planen sitt formål

Området er i dag ikke regulert. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av 15-20 boliger. Eksisterende bygg på eiendommene skal fjernes. Eksisterende vei Heiane er regulert i 2011 i Heiane boligområde planid 993500. Området er i kommuneplan for Bergen avsatt til blandet bebyggelse og anlegg, og i kommunedelplan for Åsane satt av til boligbebyggelse.

Merknader til varsel om oppstart

Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig til: Ard arealplan as, Domkirkegaten 3, 5017 Bergen. Eller elektronisk via skjema nederst på denne siden eller på e-post til

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist

Frist for merknader er satt til 18. feb. 2013.

Videre saksgang

Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet. Forslaget blir deretter sendt Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det vil da bli mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Planavgrensning Nilsvikhaugane aust

Nilsvikhaugane aust

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for Nilsvikhaugane […]

Varselkart Molløesmauet

Molløesmauet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 166, Bnr. 734 m.fl. […]

Lonaneset bustad

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering for Lonaneset bustad – Lonevåg, gbnr. 13/157, 13/158, 13/159 m.fl., […]

Skautakleiv

Varsel om oppstart av Skautakleiva- Klokkarvik

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av detaljregulering for Skautakleiva – Klokkarvik, Gbnr. 105/130, 105/289 mfl. – Sund Prestegard, […]


Publisert