Publisert:

Frist er satt til:

1. januar 1970

Filer:

Grindhaugvegen

I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet at det skal igangsettes detaljregulering for Ytrebygda, gnr. 106, bnr. 613 m. fl. Grindhaugvegen, Bergen kommune.Reguleringsplan:

En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planforslag som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyret sitt vedtak bindende for nye tiltak eller utviding av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Sherwood Holding AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger i Gindhaugsvegen på Hjellestad i Bergen kommune. Planområdet er på ca. 3.66 daa og er vist på vedlagt kart. Planområdet er markert som eksisterende boligområde i gjeldende kommuneplan for Bergen kommune. I gjeldende reguleringsplan for nordre Hjellestad, vedtatt 20.2.1962, er deler av arealet avsatt til lekeareal. Planområdet ligger i et etablert boligområde.

Reguleringsplanen sitt formål:
Formålet med reguleringsplanen er å omregulere deler av arealet avsatt til lekeplass i gjeldende reguleringsplan til boligformål. Samtidig skal reguleringsplanen omregulere areal avsatt til bolig- og kjørevegformål til lekeareal.

I gjeldende reguleringsplan for boligområdet, vedtatt i 1962, er det satt av ca. 1490 m2 til lekeareal. Dette arealet er per dags dato ikke opparbeidet som lekeplass.

Reguleringsendringen har som formål å flytte lekearealet noe mot øst og nordøst. Endringen vil minske lekearealet til ca. 1200 m2, men vil samtidig sette krav om at lekeplassen som enda ikke er blitt etablert blir opparbeidet. Videre vil reguleringsendringen sikre og opparbeide etablert tilkomst for myke trafikanter både mellom Grindhaugvegen og busstopp i Hjellestadvegen og mellom Grindhaugvegen og Geithusvegen.

Merknader til oppstartsmeldingen:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende prosessen. Innspill eller merknader som angår løsninger eller gjelder særlige behov kan sendes skriftlig til:

Ard arealplan as
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 8. april 2013.

Videre saksgang:
Etter meldingsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

1. januar 1970
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Lonaneset bustad

Frist:

22. september 2023

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering […]
Hva viser kartet?

Frist:

26. januar 2024

Detaljregulering for Haugaseto, Øygarden kommune

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det med dette sendt ut […]
Skautakleiv

Frist:

28. mars 2023

Varsel om oppstart av Skautakleiva- Klokkarvik

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av detaljregulering for […]
Varslingskart Tellnes næringspark

Frist:

3. august 2022

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]

Publisert