Publisert:

Damsgårdsveien 166 C

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) § 12-8 varsles det at det skal settes i gang detaljregulering for gnr. 155 bnr. 4 m.flDamsgårdsveien 166 C, Bergen kommune.

Med privat detaljreguleringsplan menes:
Privat reguleringsplan etter §§ 12-1 og 12-3, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ, avklarer dette med kommunale styresmakter, og deretter utarbeider detaljreguleringsplan. Forslag til plan blir sendt kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for politisk vedtak.

Tiltakshaver:
Kirkebukten as er tiltakshaver.
Ard arealplanas og Tysseland Arkitekter as er konsulenter for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger på Laksevåg i Bergen mellom Damsgårdsveien og Fyllingsveien. Planområdet omfatter gnr. 155/ bnr. 4 m. fl, og er avgrenset som vist i kartutsnittet vedlagt. Arealet er på ca. 2,3 daa.

Planen sitt formål:
Området er i dag regulert i reguleringsplanene «LAKSEVÅG. STORE DAMSGÅRD» planid. 40010000. Godkjent i 1925. Arealet er satt av til byggeområde.
Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for 10-15 boligenheter.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for tiltaket.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon: Ard arealplan as, tlf. 55 31 95 00.

Merknader til oppstartsmeldingen:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig til:

Ard arealplan
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 15. des. 2012.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet. Deretter blir det sendt til Bergen kommune for saksbehandling.

Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Skautakleiv

Varsel om oppstart av Skautakleiva- Klokkarvik

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av detaljregulering for Skautakleiva – Klokkarvik, Gbnr. 105/130, 105/289 mfl. – Sund Prestegard, […]

Utvidet planavgrensning_Lygra

Utvidelse av Detaljregulering for Lygren Indre

BEGRENSET VARSLING Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i januar 2022 for Lygren indre. Planarbeidet ble varsla i tråd med plan- og bygningsloven […]

Varslingskart Tellnes næringspark

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av Detaljregulering for Tellnes næringspark- Gbnr. 53/109 m.fl. […]

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd, varslar vi om endring etter forenkla prosess for detaljreguleringsplan for gbnr. 50/3 m.fl -N.Bjorøyna, […]


Publisert