Publisert:

Frist er satt til:

14. februar 2018

Aspedalen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Bergenhus, gnr.168, bnr.298, Aspedalen i Bergen kommune.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Byggmester Hitland AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet, i samarbeid med Tysseland arkitektur AS.

Planområdet:
Planområdet ligger i Lønborglien i Bergenhus bydel. Planområdet omfatter gnr./bnr. 168/298 og eiendommer i tilknytning til denne. Deler av arealet er tatt med i planområdet grunnet mulig fremtidig rassikring, andre deler er tatt med for å sikre eksisterende arealbruk og at eldre reguleringsplan for området utgår. Vegareal som knytter eiendommen til den kommunale vegen Lønborglien samt nødvendige frisiktsoner ut i Lønborglien er også inkludert i planområdet.

Planområdet ligger i et etablert boligområde med eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Innenfor gnr./bnr. 168/298 er det i dag en enebolig og et uthus.

I kommuneplanens arealdel for 2010-2021 er området satt av til nåværende bebyggelse og anlegg. Planområdet er noe berørt av hensynssone for vegstøy – gul sone. Gnr./bnr. 168/298 er regulert til adkomstvei og bolig i reguleringsplan for Aspedalen Sandvikens 1.rode 132, bolig/adkomstvei (arealplan-ID 4050000) fra 1976. Areal i vest er regulert til rekkehusbebyggelse i reguleringsplan for Hellen – Lønborg – Brunestykket (arealplan-ID 11010000) fra 1959. Areal i sør og i vest er regulert til park, infrastrukturformål og allmennyttig formål i reguleringsplan for gnr 168 bnr 3 m.fl., Lønborglien (arealplan-ID 7220000) fra 1989. Areal i sør er regulert til bygninger og felles uteoppholdsareal i reguleringsplan for gnr 168 bnr 1909, Lønborglien felt B4, Plan for utbygging (arealplan-ID 7220060) fra 2002. Areal i nord er regulert til blokkbebyggelse og offentlig friområde i reguleringsplan for gnr 168 bnr 1785, 2071 m.fl., Hellen panorama (arealplan-ID 60110000) fra 2010.

Planområdet er på 8,9 daa.

Planen sitt formål:
Det planlegges å rive eksisterende bebyggelse innenfor gnr./bnr. 168/298. Ny bebyggelse vil bestå av en blokkbebyggelse med ca. 7 boligenheter.

Planarbeidet vil se til forslag til ny kommuneplan når det gjelder utnyttelse, mengde på felles og privat uteoppholdsareal og antall parkeringsplasser.

Det er åpnet for at videre prosess kan bli gjennomført som en felles behandling for plan og byggesak dersom reguleringsforslaget er i tråd med overordnede planer.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 14. februar 2018.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

14. februar 2018
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varselkart Molløesmauet

Frist:

29. april 2022

Molløesmauet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles […]
Skautakleiv

Frist:

28. mars 2023

Varsel om oppstart av Skautakleiva- Klokkarvik

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av detaljregulering for […]
Utvidet planavgrensning_Lygra

Frist:

7. oktober 2022

Utvidelse av Detaljregulering for Lygren Indre

BEGRENSET VARSLING Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i januar 2022 for Lygren […]
Lambhusbegen

Frist:

16. januar 2023

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, […]

Publisert

Tags: