Sætveit

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal settast i gong detaljregulering for Sætveit bustadområde, gnr. 32, bnr. 2 m.fl, Jondal kommune. Planid:1227-2013-002.

Kart og tilleggsfiler