Sætveit hyttefelt, Jondal kommune

Sætveit hyttefelt

Sætveit hyttefelt vart godkjent av Jondal kommunestyre 30. april 1014. Planområdet ligg om lag 2 km sør for Jondal sentrum, på austsida av Fv107 Jondal – Odda.
Arealet er om lag 10 daa, og det er planen legg til rette for 8 fritidsbustader.

Solvang/Norheim Invest AS er tiltakshavar og Ard arealplan har utført reguleringsplanarbeidet.

Skriv ut