Sveo

Sveo

Detaljreguleringsplan for Sveo vart godkjent i kommunestyret i Os kommune 17. des. 2013. Tiltakshavar er Opplysningsvesenets fond, Gunnar Myhre Olsen, Kari H. Myhre Gåssand og BD Eiendomsutvikling AS og Ard arealplan har vore konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Reguleringsplanen legg opp til om lag 154 bustader fordelt på eine- og tomannsbustader, rekkehus og leilegheiter.

Skriv ut