Olsvollstranda næringsområde, Radøy kommune

Vedtatt plan

Områdereguleringsplan for Olsvollstranda næringsområde i Radøy kommune vart vedtatt 18. september 2014 i kommunestyret. Planen legg til rette for om lag 200 daa nærings- og hamneareal ved Radsundet på Olsvoll. Planen legg óg til rette for 6 nye bustadtomter. Radøy kommune har vore oppdragsgjevar for planarbeidet.

Skriv ut