Publisert:

Tjeldstø

Detaljreguleringsplan for Tjeldstø vart godkjent i kommunestyret i Øygarden kommune den 26.09.2018.

Vacuri AS er forslagsstiller for planen.

Planområdet ligg sentralt plassert på Tjeldstø, som er eit viktig nærsenter i Øygarden kommune. Området er ubygd og grenser blant anna til forretning/daglegvarehandel, post i butikk, næring og idrettsanlegg. I planframlegget er det lagt opp til moglegheit for opparbeiding av 30 bustadeiningar fordelt på ein eller fleire lågblokkar. Det er i tillegg opna for eit alternativt scenario der det vert etablert forretning i heile/delar av første etasje. Det er sikra godt med grøntområde i planframlegget og det er lagt til rette for gode koplingar mot daglegvarehandel og kollektivterminal i vest og skule, barnehage og idrettsplass i nord.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert