Tjeldstø

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vart det varsla om at det skulle setjast i gong endring av planID 125920120003, reguleringsplan for Tjeldstø og at endringa omfatta gnr. 52, bnr. 142 m. fl., Øygarden kommune. Planarbeidet har no vist at det er naudsynt å utvide og endre plangrensa noko.