Kokstadvegen 54

I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet at det skal igangsettes detaljregulering for Ytrebygda, gnr. 34, bnr. 353, m fl. Kokstadvegen 54. Detaljregulering. Bergen kommune.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planforslag som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyret sitt vedtak bindende for nye tiltak eller utviding av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Sherwood Holding AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger i Kokstadvegen 54, øst for Lonemyri og vest for Kokstadgrenda i Ytrebygda bydel. Planområdet er på ca. 9.2 daa og er vist på vedlagt kart. Planområdet er avmerket som I/K/L – Næringsbebyggelse i gjeldende kommuneplan for Bergen kommune. Planområdet grenser mot Kokstadvegen i øst, næringsområde i sør og i vest og mot eksisterende boligområde i nord.

Reguleringsplanen sitt formål:
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for næringsvirksomhet, forretning og kontor samt infrastruktur knyttet til dette.

Merknader til oppstartsmeldingen:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende prosessen. Innspill eller merknader som angår løsninger eller gjelder særlige behov kan sendes skriftlig til:

Ard arealplan as
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 8. mai 2013.

Videre saksgang:
Etter meldingsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler