Publisert:

Frist er satt til:

1. januar 1970

Filer:

Kokstadvegen 54

I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet at det skal igangsettes detaljregulering for Ytrebygda, gnr. 34, bnr. 353, m fl. Kokstadvegen 54. Detaljregulering. Bergen kommune.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planforslag som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyret sitt vedtak bindende for nye tiltak eller utviding av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Sherwood Holding AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger i Kokstadvegen 54, øst for Lonemyri og vest for Kokstadgrenda i Ytrebygda bydel. Planområdet er på ca. 9.2 daa og er vist på vedlagt kart. Planområdet er avmerket som I/K/L – Næringsbebyggelse i gjeldende kommuneplan for Bergen kommune. Planområdet grenser mot Kokstadvegen i øst, næringsområde i sør og i vest og mot eksisterende boligområde i nord.

Reguleringsplanen sitt formål:
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for næringsvirksomhet, forretning og kontor samt infrastruktur knyttet til dette.

Merknader til oppstartsmeldingen:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende prosessen. Innspill eller merknader som angår løsninger eller gjelder særlige behov kan sendes skriftlig til:

Ard arealplan as
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 8. mai 2013.

Videre saksgang:
Etter meldingsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

1. januar 1970
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Fjellanger næringspark plankart kunngjering

Frist:

15. oktober 2023

Fjellanger næringspark, Alver kommune

I samsvar med plan og bygningslova (§12-8) varslast det oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellanger næringspark, […]
Plankart Eidsøyra

Frist:

7. januar 2022

Eidsøyra

Endring av gjeldande reguleringsplan for Eidsøyra etter forenkla prosess. Reguleringsplan Ein reguleringsplan består av arealplankart […]
Varslingskart Akkjerhaugen

Frist:

12. mai 2022

Akkjerhaugen

NY VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 […]
Planavgrensing_varslingskart Mosebakken

Frist:

13. mai 2022

Jacob Kjødes veg/Mosebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles […]

Publisert