Port Steingardseid

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14) vert det varsla om endring av reguleringsplan for reguleringsplanen Port Steingardseid, gnr. 61, bnr. 348 m.fl. og reguleringsplan for Kråko i Fitjar kommune.

Kart og tilleggsfiler