Snekkevika

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for gnr. 43, bnr. 750 m.fl, Snekkevikneset Fjell kommune. Planarbeidet legg opp til regulering av området til bustadføremål.

Kart og tilleggsfiler