Fossesjøen

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal settast i gong detaljregulering for Fossesjøen, gnr. 25, bnr. 161, 167 m. fl., Meland kommune. Utvida planområde med større planavgrensing.

Kart og tilleggsfiler