Dalekletten

Dalekletten

Detaljreguleringsplan for Dalekletten vart vedteken i Øygarden kommunestyre 22. mai 2019

Dalekletten

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Dalekletten, gnr. 35, bnr. 277 m.fl., Toftøy i Øygarden kommune