Publisert:

Illustrasjonsplan Dalekletten

Dalekletten

Detaljreguleringsplan for Dalekletten vart vedteken i Øygarden kommunestyre 22. mai 2019

Reguleringsplanen er utarbeidd av Ard arealplan. Tore Garlid er forslagsstillar for planen.

Planframlegget legg til rette for 110 nye bustader fordelt på einebustader, rekkehus og lågblokker. Rekkehusa og einebustadene er løyst i nordleg del av planområdet der mesteparten av dei eksisterande bustadene ligg. Den meir konsentrerte bustaden med lågblokker er løyst i sørleg del av planområdet der området i hovudsak er urørd. I den sørlege delen opnar ein og for tenesteyting. Planframlegget legg såleis til rette for eit samansett og variert bustadområde saman med eksisterande bustadar.

Planarbeidet legg og opp til betydelege trafikktryggingsgrep. Nytt venstresvingfelt som avkøyrsle til FV 225 vil gje eit vesentleg tryggare kryss. Vidare vil ein ny snuplass/busshaldeplass erstatte dei eksisterande busshaldeplassane som ligg i 80-sona langs Toftøyvegen. Dette vil gje ei tryggare løysing for avvikling av kollektivtrafikken i området. I dag vert gang- og sykkelvegen nytta som tilkomstveg til dei eksisterande bustadane i planområdet. Planarbeidet legg opp til å etablere ny tilkomstveg til området, samstundes som køyring på gang- og sykkelvegen etappevis vil verte avvikla. Dette vil vere eit positivt tiltak for heile området og gje tryggare tilhøve for mjuke trafikkantar og born som skal til og frå Toftøy skule.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

God sommar!

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]