Vedtatt reguleringsplan

Ytrebygda, Gnr. 39, Bnr. 75, Dortledhaugen, Mindre endring av reguleringsplan

Mindre endring av reguleringsplan for Dortledhaugen vart vedtatt i Byrådet i Bergen kommune 26.02.2015.  Endringen inneber ei auking frå éin til to einebustader og auka utnyttingsgrad frå TU- 15 % til % – BRA = 60 %. Nye bygg vil få byggehøgde på inntil 7,5 m og kan etablerast med flatt tak istedanfor pulttak/valmtak. Samarbeidande arkitekt i prosjektet har vore GRASP Arkitekter og utbygger er Dortledhaugen 38 AS.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler