Publisert:

Skogsskjenet områdeplan

Områdereguleringsplan for Skogsskjenet vart vedtatt i Sund kommunestyre 18. oktober.Planen legg til rette for 374 nye bustader sentralt i Sund kommune. Planen er utforma uten krav til nye detaljreguleringsplanar. 207 av bustadane kan etablerast innanfor areala regulert som blokk i bygg på 3-4 etasjar. 167 av bustadane kan etablerast som rekkehus eller horisontaldelte einingar, eller som to-mannsbustader i areala regulert til konsentrert bustad.

Planarbeidet har lagt til grunn at det i kommunedelplan for Skogvåg er lagt opp til høg utnytting av området. Landskapstrekk og omsyn til naturen har vore vektlagt høgt i utforminga av planen, men òg god tilknytning og infrastruktur til sentrum i sør og nye utviklingsområde er vektlagt. Sentralt i området er det regulert turvegar og parkdrag, samt store grøne naturområde mellom bustadfelta.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]