Furhovden

NY VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det på nytt skal setjast i gong detaljregulering for Furhovden, gnr. 144 bnr. 1 mfl., i Alver kommune. Førre varsling var i 2010. Bakgrunnen for at planarbeidet stoppa opp i si tid, var at ein venta på godkjenning av Statens vegvesen si vegplan for fylkesvegen. Tidlegare innsendte merknadar frå 2010 vert tatt med inn i det vidare planarbeidet.