Bjørn Ydse

Mabbursvegen

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Mabbursvegen gnr. 37, bnr. 61, m. fl., Fjell kommune.