Autvikling AS

Hodneland

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Hodneland, gnr. 40, bnr. 2, m. fl., Lindås kommune.