Arkitekt Rune Urne

Westland hotell

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Kvalen, Westland hotell, gnr. 108, bnr. 102, m. fl., i Lindås kommune.