Ankergjengen båtlag

Forlandsvågen

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast oppstart av områderegulering for Forlandsvågen, gnr. 15, bnr. 3, 51 m. fl., Sund kommune.