Anglavikvegen

Nordra Lia

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Nordra Lia, gnr. 38, bnr. 226, m. fl. – Anglavika, i Fjell kommune.