Haukeland Søndre

Områdeplan for bustadområde Haukeland Søndre gnr. 85 bnr. 8 m.fl. vart vedteke i kommunestyret i Radøy kommune 21.06.2018.

Planområdet er på ca. 84 daa og ligg ved Vetåsvegen på Haukeland søndre i Radøy kommune. Planområdet omfattar eit stort areal som er avsett til bustadområde. Grunna krav om felles planlegging har ein vore nøydd å ta med eit større området enn det ein skal detaljregulere. Innanfor området i vest som skal detaljregulerst skal det leggjast til rette for frittliggjande einebustader, totalt 6 einingar fordelt på 2 tomannsbustader og 2 einebustader. Det er også avsett areal til felles uteopphaldsareal samt lagt inn areal for grønstruktur for å sikre tilkomst til tilgrensande natur og grøntområder. Det er elles innanfor planområdet avsett fleire grøntområder slik at ein sikrar ein grøntstruktur i området og tek i vare landbruksareal og naturområder.

Planen er utarbeidet av Ard arealplan as på oppdrag fra Makani.

Skriv ut