Publisert:

Åsgard småbåthamn

Detaljreguleringsplan for Åsgard småbåthamn vart godkjent i kommunestyret i Lindås 21.06.18.

Planområdet ligg på Åsgard, rett ved fjorden Vågane, i Lindås kommune. Planen opnar for ein opprusting av området, som vil kome mange til gode. Ein har lagt opp til etablering av ein småbåthamn på Åsgard, noko som er i tråd med kommuneplan for Lindås. Det er opna for to flytebrygger med inntil 30 båtplassar, samt opprusting av lagerbygga på land og tilpassing av lagerbygga slik at dei kan nyttast til båtlagring. Kaifronten vil bli gjort betre tilrettelagt for bruken småbåthamn, med slippar og liknande. Elles vil ein leggja til rette for tre nye naust nord i planområdet, og ein eller to bustader sør i planområdet. Det er lagt til rette for eit friområde, som vil vere allmenn tilgjengeleg, som vil gi gode kvalitetar til nærområdet. Småbåtanlegget vil fjerne noko av presset det er på å byggje naust og mindre småbåtanlegg i området. For bustadane på Åsgard vil småbåthamna vere i gangavstand og såleis kunne redusere behovet for å bruka bil for å koma seg til båtplass.

Samla sett vil planområdet bli rusta opp og modernisert, og bebuarar i området vil få kvalitetar som friområde og småbåthamn. Planområdet har kvalitetar som gode solforhold, flott fjordutsikt og nærleik til natur.

Planen er utarbeida av Ard arealplan as på oppdrag frå Aasgard sameige.

 

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]


Publisert

Tags: