Publisert:

Ard arealplan as har fått ny nettside

Ard arealplan as er frå august i år det nye namnet til det som tidlegare heitte Plan Vest Bergen AS. I ein overgangsperiode har vi hatt mellombelse nettsider, men kan no med stoltheit presentere våre heilt nye nettsider. Sidene skal spegle firmaet sin profil og har vore arbeidd med over lang tid. Våre nye nettsider er òg tilrettelagde for handhaldte einingar som iPad, iPhone, Android slik at sidene og informasjonen herifrå er lett tilgjengeleg der du til ein kvar tid er (responsiv design).

Du er hjarteleg velkommen til å sjå nærare på sidene våre, og om du ynskjer å ta kontakt med oss kan du gjere det på eller direkte til dagleg leiar Geir Håland på tlf. 994 90 655.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert