Stekka

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal settast i gong detaljregulering for Stekka hyttefelt, gnr. 32, bnr. 176, m.fl. Jondal kommune. Planid: 1227-2013-001.

Kart og tilleggsfiler