Alvheim

Hjartøy

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring eller reguleringsendring i deler av reguleringsplan for Hjartøy, gnr/bnr 53/145 m. fl., Øygarden kommune – PlanID 1259_20100007.