Acos Invest AS

Akkjerhaugen

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Akkjerhaugen, gnr. 31, bnr. 1,22,27,163 m.fl. i Jondal kommune.