Publisert:

Godkjente planar

Ard arealplan har dei fem første månadane av 2013 fått vedteke 11 reguleringsplanar og planendringar. Planane er varierer i storleik, art og prosess, og er lokaliserte i 10 forskjellige kommunar.

Toska, Radøy kommune
Reguleringsendring for Toska hyttefelt (PlanID 12602012000400) vart godkjent i Radøy kommune 23. januar 2013.
Planen endrar rammer for mellom anna storleik på fritidsbustader, tilrettelegging for køyreveg og parkering på tomtene og stadfesting av kulturminne og andre tiltak i området. Tiltakshavar var Velforeningen for Toska hytte- og boligfelt.

Haukås næringspark, Bergen kommune
Mindre reguleringsendring for Haukås næringspark (PlanID 16740002) vart godkjent i Bergen kommune 28. januar 2013.
Planen endrar bustadområde til areal for industri og lager. Tiltakshavar var Olav Brurås.

Finse stasjon, Ulvik Herad
Mindre reguleringsendring og rammeløyve for Finse stasjon (PlanID 12332011001) vart godkjent i Ulvik Herad 31. januar 2013.
Planen legg opp til etablering av 4 leilegheiter for utleige. Tiltakshavar var ROM eiendom AS.

Valderhaug, Fjell kommune
Detaljreguleringsplan for Valderhaug, Felt KB4, FB9, 10 (PlanID 20110010) vart godkjent i Fjell kommune 21. februar 2013.
Planen legg opp til etablering av 55 bustader fordelt på einebustader og rekkehus, samt infrastruktur og grøntområde. Tiltakshavar var HBE Eiendom AS.

Liarinden, Masfjorden kommune
Detaljreguleringsplan for Liarinden bustadområde (PlanID 126620120002) vart godkjent i Masfjorden kommune 21. ferbruar 2013.
Planen legg opp til etablering av 29 bustader fordelt på eine- og tomannsbustader. Tiltakshavar var Lbobinvest AS.

Gauksheim, Austevoll kommune
Detaljreguleringsplan for Gauksheim (PlanID 1244 2011103) vart godkjent i Austevoll kommune 14. mars 2013.
Planen legg opp til etablering av 11 frittliggjande fritidbustader, seks ferieleilegheiter og 9 naust. Tiltakshavar var Sjøvoll Eiendom AS.

Skålakaien i Rosendal, Kvinnherad kommune
Detaljreguleringsplan for Skålakaien (PlanID 1224_20110008) vart godkjent i Kvinnherad kommune 21. mars 2013.
Planen legg opp til etablering av kollektivterminal og etablering av bustader. Tiltakshavar var Bara Eiendommer AS.

Hilland, Lindås kommune
Detaljreguleringsplan for Hilland Vest – felt 7 del II (PlanID 1263-200821) vart godkjent i Lindås kommune 17. april 2013.
Planen legg opp til etablering av 18 bustader, småbåtanlegg, offentlege parkeringsplassar, uteområde og andre anlegg knytt til bustader og kaiområde. Tiltakshavar var Arkiton AS.

Tjeldstø, Øygarden kommune
Detaljreguleringsplan for Tjeldstø BF6 (PlanID 1259 2013 001) vart godkjent i Øygarden kommune 22. mai 2013.
Planen legg opp til etablering av 30 bustader fordelt på 10 einebustader og 20 tomannsbustader, leikeområde, vegar og fortau. Tiltakshavar var Vacuri AS.

Meyerhaugen, Askøy kommune
Detaljreguleringsplan for Meyerhaugen (PlanID 225) vart godkjent i Askøy kommune 23. mai 2013.
Planen legg opp til etablering av 36 bustader i rekkehus, samt fortau og utviding av vegen Florvågøen. Tiltakshavar var Nydal Bygg As.

Lønborglien, Bergen kommune
Mindre reguleringsendring for Lønborglien (PlanID 7220006) vart godkjent i Bergen kommune 30. mai 2013.
Planen stadfester del av vegen Lønborglien som bygd, slik at vegansvaret kan førast over til Bergen kommune. Tiltakshavar var Vestlandske Boligbyggelag – Vestbo.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]


Publisert

Tags: