- Ard arealplan - https://www.ardarealplan.no -

Sol

Sol [1]

Sol, lys, innsyn, utsyn og gode uteareal skal alltid omtalast i planforslaget og skal takast omsyn til for å kunne skape eit godt bumiljø, både for nye og eksisterande bebuarar