Slik startar ein planprosess

Slik startar ein planprosess

Slik startar ein planprosess

I eit planarbeid er det mange vurderingar som skal gjerast, og det er ei rekke tema som skal omtalast. Det kan til dømes vere luftforureining, grunnforhold, massebalanse, ÅDT (trafikkmengd), kulturminne og naturmangfald.

Skriv ut